• حضور قوی در بازارهای منطقه ای و جهانی جزو مهمترین اولویت های همه دولت ها بوده و هست. دپارتمان صنعت و بازرگانی مرکز پژوهشی آرا در یکی از آخرین پروژه های مطالعاتی خود، به تحلیل برنامه نفوذ تجاری ایران به سه کشور مهم منطقه یعنی عراق، سوریه و لبنان پرداخته است. از نقاط قوت گزارش این پروژه، ارائه پیشنهادات و تحلیل هایی برای تسهیل دستیابی حداکثری به بازار این کشورهاست. بر اساس گزارش این پروژه، سیاست، فضای روابط تجاری ایران را تعیین می کند و فراز و فرود تعاملات اقتصادی و تجاری با دولت‌ها و شرکت‌های خارجی دقیقاً با فراز و فرود در روابط سیاسی ایران و جهان بیرون انطباق دارد. در همین راستا مجریان این پروژه بر این باورند که این انطباق به هیچ روی تصادفی نیست، و نقش کلیدی عامل سیاست در گشایش یا فرو بسته شدن باب تعاملات اقتصادی را آشکار می سازد. به عقیده نویسندگان این گزارش، سرمایه بسیار ترسوست و رونق اقتصادی به شدت نیازمند ثبات امنیتی و سیاسی پایدار است. در حالی که محیط پیرامونی ایران بی ثبات ترین و نا امن ترین منطقه جهان است. با وجود این شرایط اما به زعم نویسندگان، یکی از عواملی که بر موقعیت تجارت بین الملل ایران تاثیر منفی بر جای نهاده، فقدان درک نظری یا به بیان بهتر عدم تئوریزه شدن دیپلماسی اقتصادی ایران به طور عام و دیپلماسی اقتصادی منطقه ای ایران به طور خاص است. این گزارش مدعی است توان اندک رقابتی در بازارهای بین المللی، بروز مشکلات در بازارهای هدف صادراتی، نبود استراتژی توسعه صنعتی، مشکلات زیرساختی و نبود استراتژی توسعه تجاری از جمله مهم ترین مشکلات ایران در نفوذ تجاری به کشورهای منطقه و همجوار است. برای مطالعه کامل و دریافت فایل این اثر به اینجا مراجعه نمایید.