اندیشکده سرآمد : دفتر مطالعات بین المللی

دفتر مطالعات بین المللی به بررسی و تحلیل مسائل بین المللی و روابط بین کشورها می‌پردازد. در این دفتر، محققان در حوزه‌های مختلف از جمله روابط بین الملل، سیاست خارجی، اقتصاد جهانی و دیگر زمینه‌های مرتبط با بین الملل به تحلیل و بررسی آن‌ها می‌پردازند. هدف اصلی این دفتر، شناسایی چالش‌ها و فرصت‌های بین المللی، ارائه راهکارهای نوین برای بهبود و بهینه‌سازی روابط بین کشورها و همچنین پیش‌بینی تغییرات آینده در سیاست خارجی و اقتصاد جهانی است.

[field_duties]
[field_notable_topics]
[field_head_of_department]
[field_department_manager]
[field_department_member]
[field_department_products]