اندیشکده سرآمد : دفتر مطالعات اقتصادی

دفتر مطالعات اقتصادی به بررسی و تحلیل مسائل اقتصادی مرتبط با صنایع و جامعه می‌پردازد. در این دفتر، محققان در حوزه‌های مختلف از جمله مطالعه و تحلیل چالش‌ها و فرصت‌های اقتصادی در صنعت و دیگر زمینه‌های مرتبط با اقتصاد به تحلیل و بررسی آن‌ها می‌پردازند. هدف اصلی این دفتر، شناسایی چالش‌ها و فرصت‌های اقتصادی در صنایع و جامعه، ارائه راهکارهای نوین برای بهبود و بهینه‌سازی عملکرد اقتصادی و همچنین پیش‌بینی تغییرات آینده در بازارها و صنایع است

[field_duties]
[field_notable_topics]
[field_head_of_department]
[field_department_manager]
[field_department_member]
[field_department_products]